• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

निर्देशिका तथा सहयोगी पुस्तिकाहरु

S.N Title Action
1 आ.व. २०८०.८१ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियालापहरु सञ्चालन सम्बन्धि मार्गदर्शन View/Download
2 Operation Guideline for Provincial, District and Local Level Annual Review 2079-80 View/Download
3 राजस्व छुट गरिएका स्वास्थ्य सामग्री/ उपकरणहरूको अभिलेख - आ व २०७९/८० View/Download
4 स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरू सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन View/Download
5 Nepal Maternal Mortality Study 2078 - Infographics (Federal and Provinces View/Download
6 Geriatric Budget Guidelines View/Download
7 SSU Budget Giuidelines View/Download
8 OCMC Budget Guideline View/Download
9 विज्ञप्ति View/Download
10 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ View/Download
11 Nepal Demographic and Health Survey 2022 View/Download
12 National Health Care Quality Assurance Framework View/Download
13 स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि, २०७९ View/Download
14 राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) View/Download
15 नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना View/Download
16 Joint external evaluation of IHR core capacities of Nepal Mission report: 28 November – 2 December 2022 View/Download
17 National Conference on Hub and Satellite Hospital Network View/Download
18 Nepal Health Sector Simex Report 2022 View/Download
19 A Report on Global outbreak Alert and Response Network (GOARN) Roadshow Nepal 11-12 October 2022 View/Download
20 स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने राजस्व छुट सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ View/Download
21 Nepal Maternal Mortality Report 2021 View/Download
22 National Eye Health Strategy (2079-2086) View/Download
23 सामाजिक सेवा एकाइ (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८ (परिमार्जन,२०७९) View/Download
24 Nepal Demographic and Health Survey 2022 Key Indicators Report View/Download
25 Database of EDPsINGOsNGOs working on Health Sectors View/Download
26 National Strategy on Gender Biased Sex selection View/Download
27 स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको View/Download
28 Nepal Health Facility Survey 2021 View/Download
29 Population Perspective Plan View/Download
30 All_PIG_Province_2079-80 View/Download
31 PB-Guidelines--MOHP--Final View/Download
32 Business-Plan--MOHP--Final View/Download
33 Business-Plan--DOHS--Final View/Download
34 Business-Plan--DOAAM--Final View/Download
35 Business-Plan--DOAAM--Final (1) View/Download
36 Business-Plan--DDA--Final View/Download