• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

आवेदन तथा अन्य फारमहरु

S.N Title Action
1 Leave Form View/Download
2 Maag Faram View/Download
3 माग फारम View/Download
4 Transfer_Application_Form View/Download
5 sampatti View/Download
6 safath_health View/Download
7 promotion View/Download
8 pe_health_non_gazatted View/Download
9 leave_and_medical View/Download
10 leave View/Download