• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

MoHP Terms of Reference

MoHP Terms of Reference (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कार्य विवरण) Download/View
Province Directorate TOR (प्रदेश निर्देशनालय कार्य विवरण) Download/View
Province Health Office TOR (प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय कार्य विवरण) Download/View
TOR of Department of Drug Administration (औषधी व्यस्था विभागको कार्य विवरण) Download/View
TOR of Ayurveda Department (आयुर्वेद विभागको कार्य विवरण) Download/View