बहुक्षेत्रीय समन्वय शाखा

 • बहुपक्षीय सरोकार राख्ने निम्न लिखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने ।
 • पोषण
 • कृषि क्षेत्र
 • लाईभस्टक क्षेत्र
 • महिला तथा वालबालीका क्षेत्र
 • वातारणीय स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई एवं खाद्य पदार्थ
 • प्रदुषण तथा विषदी नियन्त्रण एवं औधोगिक, पेशागत तथा आप्रवासीको स्वास्थ्य
 • सडक दुर्घटना
 • विध्यालय स्वास्थ्य
 • आपतकालीन अवस्थाको व्यस्थापन तथा सञ्चालन
 • सुक्ष्मजिव निरोधक प्रतिरोध रोकथाम
 • श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको लागि जानेहरुको स्वास्थ्य
 • स्वास्थ्य पर्यटन आदि
 • स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्ने विभिन्न राष्ट्रियस्तरका गैर सरकारी संघ संंस्थाहरु संग समन्वय कायम गर्ने ।