• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

सूचनाको हक सम्बन्धी जानकारी

S.N Title Action
1 स्वतः प्रकाशन (२०८० कार्तिक - पौष) View/Download
2 स्वतः प्रकाशन (२०८० साउन - असोज) View/Download
3 3 Months Report on Right to Information (Magh- Chaitra, 2079) View/Download
4 3 Months Report on Right to Information (Kartik- Poush, 2079) View/Download
5 3 Months Report on Right to Information (Shrawan-Asoj 2079) View/Download
6 3 months report on right to Information (Baishak- asar 2079 View/Download