विकास, सहायता समन्वय शाखा

  • अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  • वैदेशिक श्रोतको प्रभावकारी परिचालन र उपयोग गर्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालन तथा समन्वय गर्ने ।
  • वैदेशिक छात्रवृत्ति, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्ने ।
  • नेपाल सरकार र विदेशी संस्थाबीच भएको सम्झौताबमोजिम कर, भंसार छुट लगायतका अन्य विषय सम्बन्धि कार्य गर्न ।