सार्वजनिक सूचना समन्वय शाखा

  • संचार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • गुनासो व्यबस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  • प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट सुचनाहरु संकलन व्यबस्थापन गर्ने ।
  • मन्त्रालयका आधीकारीक धारणहरुको सार्वजनिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • मन्त्रालय काम कारबाहीहरुको पारदर्शीता लगायत सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।