• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

Government of Nepal

Ministry of Health and Population

Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Organogram

MoHP Organogram (स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत संघमा रहने अस्पताल/केन्द्रहरू र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरूको संगठनात्मक संरचना)

Download/View