Nursing capacity development section

 • नर्सिङ सेवाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि मापदण्ड तथा प्रोटोकल निर्धारण र नियमन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 • गुणस्तरीय र दक्ष नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन गर्न आवश्यक कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका जारी सहजीकरण गर्ने ।
 • बैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • विशिष्टीकृत नर्सिङ सेवा सम्बन्धि नीति नियम, मापदण्ड निर्धारणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने ।
 • जनरल तथा विशिष्टीकृत नर्सिङ शिक्षा र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अध्ययन अनुसन्धान मुलक कार्य गर्ने ।
 • सामुदायिक नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री शिक्षा र सेवाको गुणस्तर अविवृद्धि गर्न अध्ययन अनुसन्धानमुलक कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।
 • विधालय स्वास्थय जस्ता नवीनतम बिधाहरुमा नर्सिङ सेवाको विकास र प्रवर्धनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
 • समुदायिक नर्सिङ सेवाको विकास र प्रवर्धनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
 • मिडवाईफ्री शिक्षा तथा सेवाको विकास र प्रबर्धनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
 • नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री मानव संसाधन को योजना, क्षमता अभिवृद्धि, विकास र व्यवस्थापना मा समन्वय र सहयोग गर्ने ।
 • पब्लिक हेल्थ नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवाको प्रोटोकल निर्माण र निर्धारण गर्ने ।