• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

Government of Nepal

Ministry of Health and Population

Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Federal Section

​स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा औसधी एवं उपकरणको अभाव  र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धमा View
स्थानिय तहमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मचारीको कार्य विवरण  View

स्थानिय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनको लागि मार्गदर्सन 

View

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्धमा 

View
स्थानीय  तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका सम्बन्धमा   View

Essential Drug List

View
स्थानीय  तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण Document View

​स्वास्थ्यका जिल्ला स्थित भवन र अन्य संरचना बारे 
View
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ View