Title of the document

 

Directives, Guidelines and Manuals

 

 

SN Particulars Action
1 Internal Control Guidelines Download
2 स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
3 प्रदेश स्तरमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
4 Hospital Pharmacy Guideline 2072 Download
5 Scholorship Guideline 2072  Download
6 CBLP Guidelines Download
7 FCHV Guideline(Eng)  Download
8 Guideline for Below Poverty Level  Download
9 Guideline for Grant to Community organization Download
10 Guideline for Health Institutions Established Upgrade standard  Download
11 Implementation Guidelines for Prevention and Cure of UP C  Download
12 Internal Control Guideline- Nepali  Download
13 National Antibiotic Treatment Guideline Download
14 NPC Monitoring Guideline  Download
15 Public Procurement Guidelines  Download
16 Social Services Unit Implementation Guideline 2010 Download
17 Audit Clearance Guideline- Nepali Download
18 स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्सन  Download
19 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ Download
20 Early Warning and Reporting System (EWARS) Guidelines Download
21 Guidelines-on-Strategic-Information-of-HIV-Response-in-Nepal Download
22 Infectious Disease Control Guideline Download
23 National CHBC SOP guideline english September 2011 Download
24 National Childhood TB Management Download
25 National Consolidated Guideline For Treating and Preventing HIV in Nepal Download
26 National Guideline PMTC of HIV in Nepal Download
27 National Guidelines on Case Management of STI Final December 2014 Download
28 National HIV testing and Treatment Guidelines 2017 Download
29 National STI Guidelines 2014 Download
30 National STI Manaement Training Manual_2011 Download
31 National Strategic Guideline on Kala-azar Elimination Program in Nepal Download
32 NTP Laboratory Manual for Sputum Smear Microscopy Download
33 STI National Guidelines Download
34 Technical-Specificationfinal-FINAL-Feb9-2016 Download
35 VCT_Guidelines Download
36 आपतकालीन पोषण कार्यक्रम संक्षिप्त निर्देशिका २०७२ Download
37 आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका तेस्रो परिमार्जन २०७१ Download
38 औषधीजन्य मालसमान खरिदा तथा आपुर्ती ब्यव्स्थापान सहजिकरण पुस्तिका २०७४ Download
39 कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४_७५ क्षेत्र तथा जिल्ला स्तर Download
40 किसोरीहरुलाई आइरन तथा फोलिक एसिड वितरण कार्यक्रम कार्य स्नाचाल्लन निर्देशिका २०७३ Download
41 कीटनासक युक्त झुल वितरण को लागि कार्य संचालन निर्देशिका २०१६ Download
42 कुष्टरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका Download
43 कुष्टरोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्य संचालन निर्देशिका Download
44 कोल्डचेन उपकरण मर्मत सम्भार सहयोगी पुस्तिका २००९ Download
45 खोप पश्चात हुनसक्ने अबंछित घटनाहरु Download
46 घर तथा समुदायमा आधारित हेरचाह र सहयोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशिका तथा स्तरिय कार्य संचालन बिधी Download
47 जिल्ला स्तरिय  कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७२_७३ Download
48 जिल्ला स्तरिय कुष्टरोग निवारण अभियान  निर्देशिका २०७३ Download
49 निशुल्क नवजात शिशु उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०७४ Download
50 पोषण  पुन स्थापना गृह संचालन निर्देशिका दोस्रो संकरण २०७० Download
51 बिधालय स्वास्थ्य तथा पोषण  कार्यक्रम तालिम तथा कार्य संचालन निर्देशिका तेस्रो संकरण २०७१ Download
52 बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७३ Download
53 ब्रिधिअनुगमन निर्देशिका Download
54 मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण तालिम पुस्तिका २०७२ Download
55 मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण सुधारको लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पुनर्ताजकी तालिम सहजकर्ता निर्देशिका २०७१ Download
56 राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका गाउँ नगर स्तरिय Download
57 राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका जिल्ला स्तरिय Download
58 राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका Download
59 राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर Surveillance निर्देशिका २०७० Download
60 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम जापानिज इन्सेफलाईटिस् अभियान कार्यक्रम निर्देशिका Download
61 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम जापानिज इन्सेफलाईटिस् नियमित खोप निर्देशिका Download
62 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दादुरा रुबेला खोप अभियान २०६८-२०६९  कार्यक्रम निर्देशिका Download
63 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम पूर्ण खोप गाबिस सुनिस्चितता कार्यविधि निर्देशिका २०६९ Download
64 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम प्रशिक्षक निर्देशिका Download
65 राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम स्तरीय कार्य संचालन बिधि Download
66 लिलाम बिक्री तथा मिन्हा सम्बन्धि कार्यबिधि निर्देशिका २०६७ Download
67 शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण समुदाय स्तरिय तालिम निर्देशिका २०७३ Download
68 समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यकक्रम समुदाय स्तर २०७० Download
69 समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यकक्रम स्वास्थ्य सस्थास्तर तालिम  २०७० Download
70 समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन  (महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेबिकाका लागि तालिम पुस्तिका ) २०६९ Download
71 समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन  सामुदायीक स्वास्थ्य कार्यर्ताको लागि  प्रसिक्श्यकका लागि निर्देशिका २०६८ Download
72 समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन आमालाई परामर्श तथा अनुगमन Download
73 समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन प्रसिक्श्यक सहयोगी निर्देशिका २०६८ Download
74 समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन प्रसिक्ष्य्क निर्देशिका २०६९ (महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेबिकाका लागि) Download
75 SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन  Download
76 NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६_०७७_प्रदेश  Download
77 NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६_०७७_स्थानीय Download
78 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६_०७७प्रदेश तह Download
79 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६_०७७स्थानीय तह Download
80  स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०  

Download

Download

Download

 

81    
 

प्रवक्ता


डा.बिकास देवकोटा
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय