Title of the document

 

समायोजन मिलानको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(आठौं सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
89 220592 Download
291 175515 Download
309 221259 Download
360 220128 Download
564 233707 Download
596 233352 Download
687 229293 Download
727 233958 Download
739 191215 Download
805 222484 Download
819 217362 Download
844 221656 Download
848 221968 Download
895 228475 Download
899 221833 Download
967 215155 Download
1002 220589 Download
1067 226009 Download
1222 214758 Download
1239 141474 Download
1244 137643 Download
1270 149794 Download
1310 192930 Download
1320 232808 Download
1328 227347 Download
1390 220158 Download
1451 217515 Download
1522 178190 Download
1558 180502 Download
1565 223212 Download
1568 234019 Download
1572 226545 Download
1582 184432 Download
1630 220885 Download
1691 227602 Download
1696 233178 Download
1712 224316 Download
1739 188341 Download
1861 226452 Download
1866 228662 Download
1895 234425 Download
1928 173346 Download
1954 222007 Download
1959 221870 Download
2013 185468 Download
2023 226291 Download
2041 220952 Download
2048 234157 Download
2056 229701 Download
2064 227724 Download
2068 187631 Download
2079 220442 Download
2103 191463 Download
2180 205042 Download
2198 224967 Download
2199 224480 Download
2230 227336 Download
2245 233722 Download
2251 191912 Download
2262 205932 Download
2269 231324 Download
2274 206424 Download
2289 206931 Download
2300 224213 Download
2307 234679 Download
2326 233573 Download
2367 232853 Download
2374 220286 Download
2381 224136 Download
2398 188852 Download
2404 229689 Download
2432 223037 Download
2444 188568 Download
2494 205011 Download
2509 230004 Download
2523 185632 Download
2529 233188 Download
2550 206535 Download
2557 224174 Download
2563 224608 Download
2610 220805 Download
2652 206862 Download
2662 227976 Download
2777 231455 Download
2804 224819 Download
2836 229939 Download
2954 230749 Download
3076 201237 Download
3115 207077 Download
3133 222398 Download
3181 234130 Download
3213 227925 Download
3222 215130 Download
3250 230290 Download
3276 209362 Download
3277 181094 Download
3278 222581 Download
3281 213804 Download
3282 229947 Download
3284 227427 Download
3285 224164 Download
3286 223566 Download
3287 221239 Download
3288 230014 Download
3289 233467 Download
3291 221690 Download
3293 215937 Download
3294 215786 Download
3297 228799 Download
3300 188283 Download
3301 233964 Download
3302 232197 Download
3303 154661 Download
3304 233327 Download
3305 233042 Download
3307 174213 Download
3308 222365 Download
3309 180669 Download
3310 222608 Download
3311 224690 Download
3312 221431 Download
3313 227934 Download
3314 224167 Download
3315 181887 Download
3316 234614 Download
3317 211433 Download
3318 229641 Download
3319 221725 Download
3320 211150 Download
3321 228552 Download
3322 230115 Download
3324 227923 Download
3325 178661 Download
3328 179381 Download
3329 233092 Download
3330 211734 Download
3331 232888 Download
3332 221496 Download
3333 232238 Download
3334 229801 Download
3335 226615 Download
3336 226472 Download
3337 206919 Download
3338 171529 Download
3339 227680 Download
3340 227875 Download
3341 233229 Download
3342 223716 Download
3343 223046 Download
3344 233013 Download
3345 229386 Download
3348 227173 Download
3349 232259 Download
3351 226977 Download
3352 214213 Download
3353 233953 Download
3354 222970 Download
3355 177344 Download
3356 163050 Download
3357 222180 Download
3358 230401 Download
3359 224259 Download
3361 223268 Download
3362 213513 Download
3363 212936 Download
3364 224293 Download
3368 152890 Download
3369 233720 Download
3370 224178 Download
3371 222621 Download
3372 234639 Download
3373 220462 Download
3374 223285 Download
3375 228164 Download
3376 224758 Download
3377 211047 Download
3379 226937 Download
3380 232796 Download
3382 210026 Download
3383 175281 Download
3385 179523 Download
3386 225823 Download
3391 233752 Download
3392 230090 Download
3393 223455 Download
3394 219759 Download
3395 221120 Download
3396 210719 Download
3397 233962 Download
3398 223678 Download
3399 228309 Download
3400 222813 Download
3401 209025 Download
3402 208667 Download
3403 233530 Download
3404 230489 Download
3405 222292 Download
3406 233145 Download
3407 229595 Download
3408 232934 Download
३४०९ 223780 Download
३४१० 210363 Download
3411 222124 Download
3413 221503 Download
3414 141191 Download
3415 225883 Download
3416 223130 Download
3417 230013 Download
3418 227745 Download
3421 220218 Download
3422 155919 Download
3423 222310 Download
3424 222502 Download
3425 221806 Download
3426 224759 Download
3427 221799 Download
3428 223749 Download
3430 222560 Download
3431 206751 Download
3433 220869 Download
3434 214028 Download
3435 210137 Download
3436 232937 Download
3437 221797 Download
3438 160676 Download
3439 224255 Download
3440 228282 Download
3441 218268 Download
3442 230687 Download
3444 178251 Download
3445 220949 Download
3447 162557 Download
3448 229948 Download
3449 176118 Download
3451 234527 Download
3452 213747 Download
3453 209271 Download
3454 218532 Download
3455 222512 Download
3456 227766 Download
3457 227709 Download
3458 233207 Download
3459 233477 Download
3460 209116 Download
3461 180150 Download
3462 224063 Download
3463 223339 Download
3465 158027 Download
3467 181311 Download
3468 228090 Download
3469 208608 Download
3470 209692 Download
3471 225070 Download
3472 227177 Download
3473 232087 Download
3474 228275 Download
3475 175221 Download
3476 208718 Download
3477 210236 Download
3478 212024 Download
3479 234330 Download
3480 233753 Download
3481 226539 Download
3482 228503 Download
3483 226670 Download
3484 230238 Download
3485 190641 Download
3487 226962 Download
3488 230017 Download
3489 173123 Download
3490 134892 Download
3491 203190 Download
3492 220455 Download
3493 226557 Download
3494 211821 Download
3495 229907 Download
3496 224137 Download
3498 227917 Download
3499 225936 Download
3501 170664 Download
3502 191791 Download
3503 190772 Download
3504 221439 Download
3505 220965 Download
3506 198219 Download
3507 192248 Download
3508 210112 Download
3509 227721 Download
3512 222121 Download
3513 231290 Download
3517 228732 Download
3519 222031 Download
3521 229978 Download
3523 220647 Download
3526 163080 Download
3528 208185 Download
3529 223102 Download
3533 222558 Download
3534 231481 Download
3535 230271 Download
3536 173143 Download
3537 229376 Download
3538 229384 Download
3539 186662 Download
3540 226229 Download
3541 228493 Download
3542 234153 Download
3543 215021 Download
3544 226530 Download
3545 221440 Download
3546 207499 Download
3547 232922 Download
3548 161182 Download
3549 227952 Download
3550 198916 Download
3552 154920 Download
3553 181574 Download
3554 208611 Download
3556 161820 Download
3557 156646 Download
3558 209002 Download
3559 222000 Download
3560 221361 Download
3561 234419 Download
3562 219972 Download
3565 173886 Download
3566 151027 Download
3567 234329 Download
3568 214118 Download
3569 223111 Download
3570 194140 Download
3571 230485 Download
3572 215628 Download
3574 226657 Download
3576 159815 Download
3577 234551 Download
3578 195147 Download
3579 207996 Download
3580 184002 Download
3581 206402 Download
3587 178276 Download
3589 222715 Download
3591 212774 Download
3592 200437 Download
3593 181133 Download
3595 200821 Download
3596 223789 Download
3597 226425 Download
3598 221838 Download
3599 222223 Download
3600 224880 Download
3601 180515 Download
3602 230420 Download
3603 227334 Download
3604 228753 Download
3605 234399 Download
3606 217996 Download
3607 221012 Download
3608 226504 Download
3609 233075 Download
3612 229931 Download
3613 218088 Download
3614 233137 Download
3615 226896 Download
3618 228283 Download
3619 140162 Download
3620 233004 Download
3621 162404 Download
3624 234532 Download
3627 233721 Download
3628 220836 Download
3629 224146 Download
3630 183198 Download
3631 188212 Download
3632 224175 Download
3633 225246 Download
3634 227201 Download
3635 215175 Download
3636 133917 Download
     

 

समायोजन मिलानका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(सातौं सूची)

 

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
34 227149 Download
39 194332 Download
110 156783 Download
129 225160 Download
344 224093 Download
365 232917 Download
395 180151 Download
659 209772 Download
954 226752 Download
1063 224979 Download
1087 176550 Download
1134 141253 Download
1158 155521 Download
1205 226795 Download
1207 230040 Download
1230 232901 Download
1284 160148 Download
1326 115978 Download
1366 204503 Download
1394 228121 Download
1416 176600 Download
1539 223553 Download
1541 223457 Download
1555 220562 Download
1556 227396 Download
1713 208851 Download
1761 218816 Download
1853 224765 Download
1976 199187 Download
2040 220447 Download
2073 214995 Download
2144 224635 Download
2202 221767 Download
2212 175875 Download
2249 234398 Download
2329 234634 Download
2330 233713 Download
2355 203449 Download
2422 233537 Download
2473 218136 Download
2502 220719 Download
2517 224638 Download
2564 220456 Download
2584 232625 Download
2600 226669 Download
2606 199184 Download
2621 224868 Download
2623 223097 Download
2772 225487 Download
2824 190765 Download
2921 227028 Download
2944 226695 Download
2946 181601 Download
2989 229761 Download
3014 186013 Download
3051 221858 Download
3065 181318 Download
3069 226826 Download
3098 187769 Download
3099 162800 Download
3102 183592 Download
3103 228680 Download
3104 234220 Download
3105 210727 Download
3106 222160 Download
3107 183990 Download
3108 215257 Download
3109 188011 Download
3110 234158 Download
3112 213724 Download
3113 227563 Download
3114 229993 Download
3116 222535 Download
3117 170238 Download
3119 159185 Download
3120 234249 Download
3121 217155 Download
3122 206986 Download
3123 156045 Download
3124 199702 Download
3125 227838 Download
3126 191468 Download
3127 221864 Download
3128 230242 Download
3129 230454 Download
3130 227440 Download
3131 214148 Download
3132 227215 Download
3134 208583 Download
3135 221488 Download
3136 205389 Download
3137 212302 Download
3141 184020 Download
3142 177123 Download
3143 233023 Download
3144 211053 Download
3146 214393 Download
3147 221222 Download
3148 225230 Download
3149 234606 Download
3150 161220 Download
3151 229465 Download
3152 224720 Download
3153 226954 Download
3154 227121 Download
3155 220607 Download
3156 221135 Download
3157 227310 Download
3158 230468 Download
3159 227906 Download
3160 228713 Download
3161 124545 Download
3162 220882 Download
3163 210756 Download
3164 220480 Download
3165 223523 Download
3167 187702 Download
3168 193595 Download
3169 180170 Download
3170 220451 Download
3171 214581 Download
3172 230582 Download
3173 A163747 Download
3174 188202 Download
3175 226397 Download
3176 220873 Download
3177 220305 Download
3178 227119 Download
3179 230314 Download
3180 216741 Download
3182 206605 Download
3183 179133 Download
3184 232971 Download
3185 170158 Download
3186 100939 Download
3187 206303 Download
3189 222588 Download
3190 229076 Download
3191 233666 Download
3192 232831 Download
3193 233853 Download
3194 230756 Download
3195 211815 Download
3196 160019 Download
3197 233795 Download
3198 227421 Download
3199 177005 Download
3200 221476 Download
3201 226510 Download
3202 223064 Download
3203 215813 Download
3204 222361 Download
3205 225570 Download
3206 220453 Download
3207 226220 Download
3208 233538 Download
3209 220909 Download
3210 222514 Download
3211 179521 Download
3212 234016 Download
3214 174381 Download
3217 208489 Download
3218 230607 Download
3220 232950 Download
3221 233928 Download
3223 229568 Download
3224 195052 Download
3225 153150 Download
3226 221023 Download
3227 227997 Download
3228 175687 Download
3230 224114 Download
3231 215134 Download
3232 234358 Download
3233 233099 Download
3234 166877 Download
3235 232554 Download
3236 226591 Download
3237 221894 Download
3238 223757 Download
3239 221590 Download
3240 223568 Download
3241 233577 Download
3242 234320 Download
3243 227289 Download
3244 233703 Download
3245 223462 Download
3247 233366 Download
3248 225507 Download
3251 227036 Download
3252 227995 Download
3253 233089 Download
3254 229394 Download
3255 222610 Download
3256 222977 Download
3257 234641 Download
3258 227984 Download
3259 228651 Download
3260 228367 Download
3261 219753 Download
3262 174499 Download
3264 220011 Download
3265 175173 Download
3266 217962 Download
3268 221658 Download
3269 221514 Download
3270 208309 Download
3271 224809 Download
3272 234143 Download
3273 233679 Download
3274 112365 Download

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(छैटौं सूची)

दर्ता नं.संके नं.डाउनलोड
515 232841 Download
607 170021 Download
812 194148 Download
903 228284 Download
984 215658 Download
1094 216225 Download
1106 214394 Download
1110 180934 Download
1154 190608 Download
1192 227731 Download
1214 206628 Download
1238 212074 Download
1301 206710 Download
1307 192464 Download
1373 226150 Download
1410 221348 Download
1438 197235 Download
1533 211777 Download
1553 227285 Download
1597 220594 Download
1626 229347 Download
1660 194823 Download
1727 176219 Download
1819 232955 Download
1837 227736 Download
1887 225993 Download
1894 0160950 Download
1909 232374 Download
1919 220122 Download
1961 128499 Download
1972 230766 Download
2038 162221 Download
2169 233133 Download
2214 220412 Download
2224 155493 Download
2242 222854 Download
2316 233326 Download
2336 188630 Download
2357 222511 Download
2367 232853 Download
2384 234541 Download
2400 175746 Download
2491 228376 Download
2656 221417 Download
2783 218671 Download
2802 179875 Download
2828 234595 Download
2971 220953 Download
2981 224601 Download
2984 220438 Download
2985 224743 Download
2986 221056 Download
2987 215576 Download
2988 228068 Download
2990 232666 Download
2991 224046 Download
2992 234129 Download
2993 216734 Download
2994 198662 Download
2995 222069 Download
2996 173318 Download
2997 221930 Download
2998 196825 Download
2999 172793 Download
3000 185773 Download
3001 221395 Download
3002 0172315 Download
3003 208816 Download
3005 179354 Download
3006 221966 Download
3007 221653 Download
3008 229228 Download
3009 175305 Download
3010 229622 Download
3011 220437 Download
3012 226360 Download
3013 233674 Download
3015 225913 Download
3016 227102 Download
3017 182789 Download
3018 190855 Download
3019 220918 Download
3020 233872 Download
3021 233155 Download
3022 221065 Download
3023 227422 Download
3024 227243 Download
3025 224808 Download
3026 220931 Download
3027 233491 Download
3028 222859 Download
3030 227834 Download
3031 232822 Download
3032 233106 Download
3033 228096 Download
3034 227751 Download
3035 188193 Download
3036 233334 Download
3037 228692 Download
3038 226409 Download
3039 184392 Download
3040 231446 Download
3041 227512 Download
3042 222367 Download
3043 221242 Download
3044 221197 Download
3045 229079 Download
3047 187363 Download
3048 186059 Download
3049 223696 Download
3050 222135 Download
3051 221858 Download
3052 209260 Download
3053 222742 Download
3054 223635 Download
3055 232946 Download
3056 221998 Download
3057 229783 Download
3058 223423 Download
3059 230207 Download
3060 217030 Download
3062 196039 Download
3063 156600 Download
3064 223985 Download
3066 228443 Download
3067 228981 Download
3068 224744 Download
3070 227459 Download
3071 234139 Download
3072 230133 Download
3073 222098 Download
3074 234221 Download
3075 205511 Download
3076 201237 Download
3077 209407 Download
3078 233561 Download
3080 233428 Download
3081 225914 Download
3082 194103 Download
3083 226559 Download
3085 207044 Download
3086 211482 Download
3087 156943 Download
3088 206548 Download
3089 220849 Download
3090 234234 Download
3091 233408 Download
3092 215916 Download
3093 194757 Download
3094 231836 Download
3095 188982 Download
1707 234132 Download
2737 223607 Download

प्रवक्ता


डा. संगिता कौशल मिश्र 
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय