नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
मन्त्रलयको विज्ञापन नं. १ देखि ११ र १४ समेतको आ.व. २०७३/७४ (करार) नेपाल स्वास्थ्य सेवाका नवौं तहका लागि विभिन्न मितिमा लिएको अन्तरवार्
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
अनुमति नलिर्इ वा अनुमति नविकरण नगरार्इ संचालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्शक तथा स्वास्थ्य कर्मि समेतले अनुमति नलिर्इ क्लिन
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य संस्थाहरूले संचालन अनुमति लिए नलिएको सम्बन्धमा स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्ने कार्य भै रहेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले जारी ग
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
यस मन्त्रालयको मिति २०७३।०७।२६ को गोरखापत्र दैनिकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत आठैा तहको विज्ञापन नं. १३-२०७३/७४ मेडिकल अधि
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आ.ब. २०७३।०७
पुरा पढ्नुहोस्