नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
सरकारी eMail चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुमति/नविकरण सम्वन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७३/९/२० च.नं. २/१११३ को पत्र कार्यान्वयन हुन सम्बन्धित
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
यस मन्त्रालय अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क रूपमा वितरण हुने अन्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन मिलाउन केन्द्रिय स्तरमा प्
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
यस मन्त्रालय अन्तरगतका जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रिय, उपक्षेत्रिय तथा केन्द्रिय अस्तापलहरूका विकास समिति अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय, हटाैडाबाट ३०७३ मार्गमा संलग्न अनुसार गरिएको सरूवाको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीक
पुरा पढ्नुहोस्