नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आ.ब. २०७३।०७
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
यस मन्त्रालयको मिति २०७३।०७।१८ को गोरखापत्र दैनिकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत नवौं तहको विज्ञापन नं. १-२०७३/७४ देखि ११-२०७३/७४ स
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) एन, २०६४ को दफा ४५ बमो
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
मेडिकोलिगल सम्बन्धित विषयका संशोधित फारमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा    Download
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका PHC सम्मका सबै स्वास्थ्य स
पुरा पढ्नुहोस्