नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका PHC सम्मका सबै स्वास्थ्य स
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७३/०६/२१ को निर्णयानुसार भएको विभिन्न समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा बिबरण
पुरा पढ्नुहोस्