नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
विवरण उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 12, 2018
सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 12, 2018
छात्रवृति सम्बन्धि सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 3, 2018
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नजाने तथा रमाना दिई नपठाउने कर्मचारी उपर कारबाही गर्ने सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 3, 2018
काज फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्