नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: August 13, 2018
करार नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचन‍ा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 20, 2018
  Terms of Reference प्रदेस निर्देशनालय ToR  प्रदेश स
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 19, 2018
स्वीकृत संगठनात्मक संरचना  स्वास्थ्य मन्त्रालय मातह
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
विवरण उपलव्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 12, 2018
सूचना
पुरा पढ्नुहोस्