नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 11, 2017
संचालन अनुमति र दस्तुर सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 6, 2017
स्थानीय तहमा कर्मचारी ​ससोधन ​ससोधन गरिएको सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 4, 2017
​स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 13, 2017
यस मन्त्रालयको लाग Central South Hunan, जनवादी गणतत्त्र चीन सरका
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
TABUCS अनिवार्य चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको
पुरा पढ्नुहोस्