नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 27, 2018
बैदेशिक तालिममा सहभागी हुनको लागि इच्छुक कर्मचारीहरूको लागि सूचना ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 26, 2018
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७५
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 24, 2018
करार नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 23, 2018
२०१८ जनवरी देखि जुन २०१८ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रममा मनोनयन भएका कर्मचारीहरूको विवरण
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 23, 2018
सेवा प्रवाहको जानकारी उपलब्ध गराउने ।
पुरा पढ्नुहोस्