नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: March 12, 2018
छात्रबृती सम्वन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 23, 2018
प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 22, 2018
​स्वास्थ्य सेवा दिवस २०७४ को नारा 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 18, 2018
​स्वास्थ्य पुरस्कार सिफारिश  गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 18, 2018
Australian Awards Scholarship
पुरा पढ्नुहोस्