नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: August 5, 2018
कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: August 5, 2018
कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: August 3, 2018
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 29, 2018
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७५/०४/११ को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूको विवरण ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2018
निर्णय कार्यान्व्यन सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्