नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
Private Practice : Permission निजि प्राक्टिस सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति 
प्रकाशित मिति: July 27, 2017