नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
 Central South Hunan
प्रकाशित मिति: June 15, 2017

यस मन्त्रालयको लाग Central South Hunan, जनवादी गणतत्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने संलग्न सूचना बमोजिमको वियको छाबृत्ति कोटामा सिफारिस गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका कर्मचारीबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

 

   ttvjyg64impnotice1.jpeg