नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
स्वास्थ्य संस्थाहरुको संचालन अनुमति र दस्तुर सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति: July 11, 2017