नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयताको क्रममा देखापरेका समस्या एवंम् सुझाबहरु भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको Email Address federal.health@mohp.gov.np मा पठाउनुहुन अनुरोध छ।
प्रकाशित मिति: November 2, 2017