नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
​ ​स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति: July 4, 2017

   sthankiya karmachari.pdf