नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
स्थानीय तहका स्वास्थ्य सम्बन्धमा औसधि / तलब सम्बन्धमा
प्रकाशित मिति: September 20, 2017