नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
म्याद नाघेको औसधी सेवन गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ
प्रकाशित मिति: September 4, 2017

म्याद नाघेको औसधी सेवन गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ