नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
​केन्द्रिय दैबी प्रकोप निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धि
प्रकाशित मिति: July 27, 2017