नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
​करार नियुक्ति लागि सिफारिश सम्बन्धि सूचना ​
प्रकाशित मिति: June 30, 2017