नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना मेडिकल अधिकृत
प्रकाशित मिति: July 17, 2017