Monitoring and Evaluation Section

 • स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन पश्चात जनतामा परेको, प्रभाव मूल्याङकनको लेखाजोखा गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी, अर्धसरकारी तथा समितिहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • अनुगमन तथा मूल्याङकन सम्बन्धी नीति तथा अनुगमन मूल्याङकन खाका तर्जुमा गर्ने र लागु गर्ने ।
 • कार्यक्रमहरुको तुलनात्मक विश्लेषण गरी मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता ल्याउनका लगि आयोजनालाई पृष्ठपोषण दिने ।
 • स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तथा प्रगतिहरुको विश्लेषण गर्ने ।
 • विभिन्न दातृ निकाय बीच कार्यक्रम योजना, बजेट तर्जुमा, समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सूचकहरुको विकास र समीक्षामा सहयोग गर्ने ।
 • आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको बोरेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सम्बन्धि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
 • नयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको पाइलट टेष्ट र कार्यगत अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
 • प्रदेशस्तर तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको मासिक, चौमासिक र वार्षिक समीक्ष गर्न सहजिकरण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Upendra Yadav

Information Officer


Sheela Shrestha
Health Education Training Administrator
Phone No: 9841360689

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media