Health promotion and tobacco regulation section

  • स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानुन तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
  • स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तर निर्धारण का कायहरु गर्ने ।
  • संबद्द निकायसँगको समन्वयमा मद्यपान एवं सुर्तिजन्य पदार्थका साथै स्वास्थ्यका लगि हानिकारिक बस्तुहरुको बजारीकरणको नियमन गर्ने ।
  • स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका नविनतम विकासबारे आधारमा सम्बद्ध निकायहरुलाई अद्यावधिक गर्ने तथा राय परामर्श दिने ।
  • स्वस्थ्य प्रबर्धन तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने ।
  • व्यवहार परिवर्तन तथा स्थास्थ्य संचार सम्बन्धि कार्यहरु संघ स्तरमा सञ्चालन गर्ने ।
  • विद्यालय स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम मार्फत व्यवहार परिवर्तन र स्वास्थ्य प्रवर्धनको लगि संबद्द निकायसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजिकरण गर्ने ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Upendra Yadav

Information Officer


Sheela Shrestha
Health Education Training Administrator
Phone No: 9841360689

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media