Control, Cure, Care and Coordination section

 • एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक कानून, नीति तथा मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तरनिर्धारण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी र एड्स तथा यौन रोग भी. आइ. सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएकानविनतम प्रविधि तथा प्रगतिको आधारमा सम्बद्ध निकायहरुलाई अदयावधिक गर्ने तथा परामर्श दिने ।
 • एच आइ भी र एड्स तथा यौन रोग भी.आई. सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघस्तरको बार्षिक कार्य योजना तर्जुमामा सहयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • एच आइ भी परामर्श तथा परीक्षण सेवा, यौन रोग व्यवस्थापन सेवा, आमाबाट बच्चामा एच आइ भी संक्रमण रोकथाम सेवा लगायत अति जोखिमपूर्ण वर्गहरुका लागि भी.आई. व्यवहार परिवर्तन समबन्धी कार्यहरुका लागि सहयोग गर्ने ।
 • अति जोखिममा रहेका समुहहरु जस्तैमहिला यौन कर्मी, पुरुष समिलिङ्गीहरु, सुईद्वारा लागु औषधीप्रयोग गर्नेहरु आदि जस्ता समुहहरु एच आइ भी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बनधी औषधि, उपकरण तथा औजारहरुको खरिद आपुर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धीसुचना व्यवस्थापन तालिम लगायतका संघीय, कार्यहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • अन्य सरकारी वा ग्रैह सरकारी संस्थाहरु संग समन्वयमा एच आइ भी  र एड्स संक्रमितहरुलई भी.आई. उपचार, हेरचाह र सहयोग सम्बन्धी कार्यहरुमा सहयोग र सहजिकरण गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धीराष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि सहयोग गर्ने ।
 • एच आइ भी तथा यौन रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियनिकायहरुसंग समन्वयका लागि सहजिकरण गर्ने ।

माननीय मन्त्रीज्यूको कलमबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

माननीय श्री उपेन्द्र यादव

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  info (@) mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२५४३, ४२६२८०२
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय