नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

दिशानिर्देश र प्रकाशनहरू

SN Title  
1 Hospital Pharmacy Guideline 2072 Download
2 Scholorship Guideline 2072  Download
3 CBLP Guidelines Download
4 FCHV Guideline(Eng)  Download
5 Guideline for Below Poverty Level  Download
6 Guideline for Grant to Community organization Download
7 Guideline for Health Institutions Established Upgrade standard  Download
8 Implementation Guidelines for Prevention and Cure of UP C  Download
9 Internal Control Guideline- Nepali  Download
10 National Antibiotic Treatment Guideline Download
11 NPC Monitoring Guideline  Download
12 Public Procurement Guidelines  Download
13 Social Services Unit Implementation Guideline 2010 Download
14 Audit Clearance Guideline- Nepali Download
15 स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्सन  Download
16 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ Download