नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

बजेट

SN Title  
1 Budget Analysis 2070-71 Download
2 Programe Budget 2070-71 Download
3 Program Nepali 2070-71 Download
4 eAWPB Analysis English 2071-72 Download
5 eAWPB Summary English 2071-72 Download
6 Program Ananysis Nepali 2071-72 Download
7 Policy Prog Implementation plan 2072-73 Download
8 Program English 2015-16 Download
9 Program Nepali 2072-73 Download
10 Summary Aalysis English 2015-16 Download
11 Summary Analysis Nepali 2072-73 Download
12 Summary English 2015-16 Download
13 Budget Speech Action Plan 2073-74 Download
14 Emidiate Action Plan 2073-74  Download
15 Main Activities Nepali 2073-74  Download
16 Program Action Plan 2073-74   Download
17 Program Budget 2073-74  Download
18 Summary Analysis Nepali 2073-74 Download
19 Summary Budget Nepali 2073-74 Download