नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतसबै सरकारी कार्यालयले समायोजन सम्बन्धि भर्नुपर्ने फारम बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतसबै सरकारी कार्यालयले समायोजन सम्बन्धि भर्नुपर्ने फारम बारे अत्यन्त जरुरि सूचना